Ondersteuners vanuit het buitengewoon onderwijs

Onze school kan beroep doen op expertise uit het buitengewoon onderwijs (ondersteuningsnetwerk) om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte te helpen. Het buitengewoon onderwijs zorgt dan voor begeleiding op maat.

De school bepaalt samen met de ouders, het CLB en de school voor buitengewoon onderwijs, op basis van de noden, over welke ondersteuning het gaat.

Niet alleen de onderwijsbehoeften van leerlingen, maar ook de ondersteuningsnoden van leerkrachten en schoolteams worden in kaart gebracht.

Het ondersteuningsnetwerk wordt enkel opgestart als:

· de brede basiszorg in de klas en verhoogde zorg op school niet volstaan en uitbreiding van zorg nodig is, of

· als een leerling een individueel aangepast curriculum volgt

Naar top